Regulamin serwisu

Testownia.net


§1 Definicje

Regulamin - niniejszy dokument określający warunki korzystania z Serwisu przez Użytkownika

Serwis - strona internetowa o charakterze informacyjno-rozrywkowym działająca pod adresem http://testownia.net

Administrator - osoba fizyczna odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu

Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i świadomie korzysta z Serwisu

Dane Osobowe - wszelkie informacje dotyczące Użytkownika lub wszelkie informacje możliwe do zidentyfikowania Użytkownika

Usługa - odpłatne udostępnienie Użytkownikowi Wyniku Testu

Kod Dostępu - jednorazowy kod przesłany wiadomością SMS, bądź wiadomością E-mail, umożliwiający otrzymanie Wyniku Testu

Wynik Testu - interpretacja odpowiedzi udzielonych przez Użytkownika podczas rozwiązywania Testu

Urządzenie - każde urządzenie elektroniczne, dzięki któremu Użytkownik może korzystać z Serwisu

§2 Postanowienia ogólne

Serwis udostępnia Użytkownikowi Testownia.net, za które nie jest pobierana opłata oraz świadczy Usługę polegającą na odpłatnym otrzymaniu Wyniku Testu. Użytkownik korzystając z Serwisu oraz przystępując do rozwiązywania testu każdorazowo oświadcza, że zna i akceptuję niniejszy regulamin.

§3 Przedmiot i zakres Usług

Serwis udostępnia artykuły oraz testy o dowolnej tematyce. Użytkownik wybiera test i przystępuje do jego rozwiązania poprzez udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania. W celu otrzymania Wyniku Testu Użytkownik może nabyć Usługę. Nabycie Usługi polega na zrealizowaniu opłaty i otrzymaniu za nią jednorazowego Kodu Dostępu. Kod Dostępu jest przesyłany użytkownikowi po otrzymaniu płatności za Usługę wiadomością SMS bądź E-mail w zależności wybranego sposobu płatności.

§4 Kod Dostępu

Wiadomość tekstowa otrzymana wiadomością SMS.

SMS Premium
Użytkownik, który chce skorzystać z Usługi, wysyła wiadomość SMS o treści AP.TOWA na numer 92578 lub 72068. W odpowiedzi na wysłaną wiadomość SMS Użytkownik otrzymuje natychmiastowo jednorazowy Kod Dostępu, który po wpisaniu w serwisie umożliwia otrzymanie Wyniku Testu.
Koszt wysłania wiadomości SMS na numer 92578 wynosi 25 zł netto (30,75 zł z VAT) / za 1 SMS, wiąże się z uiszczeniem opłaty za Usługę.
Koszt wysłania wiadomości SMS na numer 72068 wynosi 2 zł netto (2,46 zł z VAT) / za 1 SMS, wiąże się z uiszczeniem opłaty za Usługę.
Numer, na który należy wysłać wiadomość zostanie wskazany podczas weryfikacji - po ukończeniu rozwiązywania Testu. Administrator nie odpowiada za wiadomości SMS wysłane na inny niż wskazany przy weryfikacji numer.
Usługę SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. W celu składania reklamacji, prosimy o wypełnienie formularza reklamacji. Szczegółowy regulamin usługi dostępny jest na stronie Usługodawcy. Wszelkie uwagi prosimi kierować pod adresem kontakt@testownia.net

§5 Odpowiedzialność Administratora

Administrator oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby Usługa świadczona w Serwisie była na jak najwyższym poziomie oraz dostępna z dowolnego Urządzenia. Jednocześnie gwarantuje dostęp do Serwisu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu w celach prac aktualizacyjnych, serwisowych w dowolnej chwili. Wszelkie przerwy w działaniu Serwisu zostaną wcześniej zakomunikowane Użytkownikowi na stronie Serwisu http://testownia.net/artykuly. Wyjątek stanowią prace administracyjne niezależne od Administratora. Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM, przerwy techniczne w systemie DotPay. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzyjne wynikające ze świadczenia Usługi w Serwisie. Wynik Testu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek działań decyzyjnych, jest on wyłącznie interpretacją odpowiedzi Użytkownika i stanowi on wyłącznie informację rozrywkową.

§6 Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem. W przypadku jakichkolwiek prób mających na celu uszkodzenie, zniszczenie Serwisu przez Użytkownika, mogą zostać podjęte wobec niego wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

§7 Reklamacje

Reklamacje Użytkownik może składać z tytułu niedotrzymania przez Administratora warunków Usługi określonej w regulaminie. Reklamację należy wysłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@testownia.net o tytule „Reklamacja”. Reklamacje można składać w terminie do 30 dni od dnia dokonania opłaty, bądź dnia w którym Usługa została wykonana bądź miała być wykonana. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 10 dni, od momentu jej dostarczenia. W przypadku nie rozstrzygnięcia reklamacji w w/w terminie, Administrator powiadomi Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym czasie rozstrzygnięcia reklamacji

§8 Postanowienia końcowe

Regulamin może być zmieniany przez Administratora w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie http://testownia.net/regulamin i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.